Algemene voorwaarden Studio Bulb

1. Definities

De in deze algemene voorwaarden met hoofdletters aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis:
(a) Aw: Auteurswet;
(b) Contractpartij: de opdrachtgever en/of de contractpartij van Studio Bulb, als bedoeld in art. 6:231 BW;
(c) Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld;
(d) Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw;
(e) Licentie: toestemming voor (bepaald) Gebruik van een Fotografisch werk door de Contractpartij;
(f) Offerte: het mondelinge of Schriftelijke aanbod van Studio Bulb om tegen een bepaalde prijs haar diensten te leveren;
(g) Overeenkomst: de afspraken tussen Contractpartij en Studio Bulb betreffende de levering van diensten, al dan niet Schriftelijk;
(h) Partijen: Studio Bulb en Contractpartij;
(i) Schriftelijk: berichtenverkeer per brief, e-mail of fax;
(j) Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Studio Bulb.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Partijen, inclusief Offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of Schriftelijke Overeenkomsten, ook na het beëindigen van een Overeenkomst, tenzij Partijen Schriftelijk en uitdrukkelijk van deze Voorwaarden zijn afgeweken.
2.2 De (algemene) voorwaarden van Contractpartij zijn niet van toepassing.

3. Aanbod en aanvaarding, prijs en kosten

3.1 Offertes zijn niet bindend. Een Overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de Offerte door Contractpartij.
3.2 Studio Bulb is te allen tijde gerechtigd om een Overeenkomst of opdracht te weigeren, zonder dat dit tot aansprakelijkheid van Studio Bulb leidt.
3.3 Alle prijzen zijn in euro’s (€) en zijn exclusief (omzet)belasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij door Studio Bulb uitdrukkelijk Schriftelijk anders is aangegeven.
3.4 Indien Partijen vooraf geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt Studio Bulb de eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding voor de uitvoeren van de Overeenkomst, waarbij rekening gehouden wordt met het gebruikelijk uurtarief, de omvang en de reikwijdte van het door de Contractpartij gewenste Gebruik van het Fotografische werk.
3.5 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk worden door Studio Bulb in rekening gebracht.

4. Betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.2 Contractpartij is niet bevoegd tot verrekening, opschorting of schuldcompensatie.
4.3 Contractpartij zal enkel door het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 4.1. in verzuim zijn, zonder dat daartoe enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. Contractpartij is alsdan aan Studio Bulb een vertragingsrente verschuldigd van één procent (1%) van het betreffende factuurbedrag voor elke maand dat Contractpartij in verzuim is, onverminderd het recht van Studio Bulb om nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen.
4.4 Contractpartij zal alle kosten die Studio Bulb moet maken voor de incasso van het aan Studio Bulb verschuldigde bedrag (inclusief proces- en advocaatkosten) aan Studio Bulb vergoeden.
4.5 Indien Contractpartij een consument is gelden de maximale bedragen uit de meest recente staffel inzake de incassokosten zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4.6 Tot het moment van volledige voldoening van de factuur en – indien toepasselijk – van de kosten als bedoeld in artikel 4.3 en/of 4.4 is geen enkel Gebruik door Contractpartij van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook toegestaan.

5. Opdracht

5.1 Studio Bulb heeft het recht om een opdracht of Overeenkomst naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
5.2 De kosten als gevolg van wijzigingen in de opdracht door de Contractpartij, om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Contractpartij.
5.3 In geval van annulering van een opdracht door de Contractpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Studio Bulb recht op de overeengekomen vergoeding.

6. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken Schriftelijk aan Studio Bulb te worden medegedeeld.

7. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust uitsluitend bij Studio Bulb en wordt expliciet voorbehouden.

8. Licentie

8.1 Een Licentie wordt uitsluitend verleend voor het Gebruik zoals deze door Studio Bulb is omschreven in de Offerte en/of de Overeenkomst en/of de factuur.
8.2 Indien omtrent de omvang van de Licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst hebben beoogd.
8.3 Een Licentie is nooit exclusief, tenzij dit expliciet Schriftelijk is overeen gekomen.
8.4 Het is de Contractpartij niet toegestaan de Licentie over te dragen aan derden, behoudens voorafgaande Schriftelijke toestemming van Studio Bulb.
8.5 Tenzij anders Schriftelijk overeengekomen, is de Contractpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.
8.6 Studio Bulb is gerechtigd om de gemaakte Fotografische werken voor de eigen porfolio te gebruiken, tenzij anders Schriftelijk overeengekomen.

9. Inbreuk op auteursrecht

9.1 Elk Gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen – en dus buiten de Licentie valt- wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Studio Bulb.
9.2 Bij auteursrechtinbreuk komt Studio Bulb een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal het factuurbedrag terzake van het betreffende Fotografische werk, danwel – ter keuze van Studio Bulb – de door Studio Bulb gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van Gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade, inclusief gemaakte juridische kosten.

10. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

10.1 De naam van Studio Bulb dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
10.2 De Contractpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Studio Bulb conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
10.3 Voor iedere inbreuk op de aan Studio Bulb toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Contractpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste éénmaal het factuur-bedrag terzake van het betreffende Fotografische werk, danwel – ter keuze van Studio Bulb – de door Studio Bulb gebruikelijk gehanteerde licentie-vergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade, inclusief gemaakte juridische kosten.

11. Aansprakelijkheid en rechten van derden

11.1 Studio Bulb is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en de in artikel 8 genoemde Licentie te verlenen.
11.2 Studio Bulb is jegens de Contractpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie, openbaarmaking of verveelvoudiging van het Fotografische werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Studio Bulb.
11.3 De aansprakelijkheid van Studio Bulb is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
11.4 Indien derden jegens Studio Bulb en/of Contractpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Fotografische werk, dan zullen de Contractpartij en Studio Bulb in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

12. Faillissement/surseance

12.1 Partijen hebben het recht de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.
12.2 In geval van faillissement van de Contractpartij heeft Studio Bulb het recht de verstrekte Licentie te beëindigen.

13. Varia

 13.1 Wijzigingen in de Voorwaarden of aanvullende bepalingen zijn alleen van kracht indien deze Schriftelijk zijn vastgelegd.
13.2 De nietigheid van een clausule in de Voorwaarden of de Overeenkomst heeft niet tot gevolg dat de gehele Voorwaarden respectievelijk Overeenkomst nietig zijn. Indien er sprake is van een nietige clausule dan zullen Partijen in onderling overleg treden om een rechtsgeldige bepaling daarvoor in de plaats te stellen die zoveel mogelijk dezelfde strekking heeft.

14. Rechtskeuze en forumkeuze

 14.1 Op de Voorwaarden alsmede op de Overeenkomsten die hierdoor worden beheerst en (overige) rechtshandelingen tussen Partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen Partijen welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering van) de Voorwaarden en/of de Overeenkomsten die hierdoor worden beheerst, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Midden-Nederland, locatie Utrecht, tenzij Studio Bulb besluit om een procedure aanhangig te maken voor een andere rechter, bijvoorbeeld indien Contractpartij een consument is.

PDF

De algemene voorwaarden zijn hier te downloaden in PDF.